příspěvková organizace

Pravidla pro návštěvy

Domova pro seniory Severní Terasa, p.o. 

platná od 22. 11. 2021

Pravidla pro návštěvy Domova pro seniory Severní Terasa, p.o. od 22.11.2021

 

V souladu s usneseními vlády ČR a mimořádnými opatřeními MZ ČR stanovuji od 22.11.2021 do odvolání níže uvedená pravidla pro návštěvy Domova pro seniory Severní Terasa, p.o. (dále jen „Domov“):

 

1.)     Tato pravidla jsou závazná pro všechny návštěvy klientů Domova. V případě jejich nerespektování může být návštěva vykázána z areálu Domova nebo může být přivolána Městská policie.

 

2.)     Návštěva klienta může proběhnout pouze na základě objednání na telefonním čísle 602 468 433:

–      alespoň jeden pracovní den předem telefonicky, a to od pondělí do pátku v době od 8.00 hod. do 11.30 hod. nebo od 12.00 hod. do 15.00 hod.

–      v sobotu, neděli nebo ve svátek v době od 9.30 do 11.00 a od 13.00 do 16.00 hod.

Respektujte, prosím, že počet návštěv v Domově v jednom dni je omezen a Váš požadavek na konkrétní den a čas nemusí být vždy plně uspokojen.

 

3.)     Návštěvní doba je stanovena denně od 9.00 hod. do 11.00 hod. a od 13.00 hod. do 17.00 hod. Poslední návštěva bude umožněna od 16.00 hod. do 17.00 hod. Délka návštěvy u jednoho klienta nesmí přesáhnout 60 minut denně. Ve stejném čase mohou být u jednoho klienta maximálně 2 osoby u návštěv klientů v pokoji a 4 osoby u jednoho klienta u návštěv klientů mimo pokoj.

 

4.)     Návštěva klienta je povinna se prostřednictvím komunikačního zařízení u vstupu do areálu Domova ohlásit na recepci, sdělit své jméno a příjmení, a jméno a příjmení klienta. Neobjednané návštěvy klientů nemusí být do areálu Domova vpuštěny.

 

5.)     Návštěva nesmí jevit příznaky onemocnění Covid-19 a, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, musí po příchodu do areálu Domova:

–      předložit zdravotní sestře doklad o absolvování RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem ne starším než 72 hodin, nebo

–      předložit zdravotní sestře doklad o absolvování rychlého antigenního testu RAT testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem ne starším než 24 hodin, nebo

–      předložit zdravotní sestře doklad o prodělání onemocnění COVID-19, přičemž u ní uplynula doba izolace dle platného Mimořádného opatření MZ ČR a od prvního RAT antigenního testu na přítomnost antigenu SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

–      předložit zdravotní sestře národní certifikát o provedeném očkování nebo národní certifikát o dokončeném očkování, že u očkování uplynulo:

–  od aplikace druhé dávky očkovací látky u dvoudávkové vakcíny nejméně 14 dní, nebo

–  od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkové vakcíny nejméně 14 dní.

 

6.)     Návštěva klienta je povinna si po příchodu do objektu Domova nechat u recepce bezdotykově změřit teplotu. V případě, že návštěva klienta bude mít tělesnou teplotu 37 °C a vyšší, nebo bude mít příznaky respiračního onemocnění, nebo nedoloží doklad uvedený v předchozím odstavci, nebude jí umožněn vstup do objektu Domova a bude vykázána z areálu Domova.  

 

7.)     Návštěva klienta je povinna si po příchodu do hlavního vestibulu Domova vydezinfikovat ruce.

 

8.)     Návštěva klienta je povinna po celou dobu pobytu ve vnitřních prostorech Domova používat vlastní osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, s výjimkou dětí, které dosud nezahájily školní docházku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapének. Z tohoto důvodu je návštěvě klienta zakázáno ve vnitřních prostorech Domova jíst, pít a kouřit. Doporučujeme omezit fyzický kontakt s klientem na nezbytně nutný.

 

9.)     V případě pobytu ve venkovních prostorech Domova doporučujeme, aby návštěva používala vlastní osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, pokud je ve vzdálenosti bližší než 2 metry od jiné osoby.

 

10.)  Návštěvy mobilních klientů, vč. klientů na invalidním vozíku, probíhají ve venkovních prostorech Domova nebo v kinosále Domova. V případě potřeby přiveze klienta do hlavního vestibulu nebo do kinosálu zaměstnanec domova.

 

11.)      Návštěvy imobilních klientů probíhají v jejich pokojích za zvýšených hygienických opatření. Návštěva bude do pokoje klienta a zpět doprovázena zaměstnancem Domova. Před ukončením návštěvy je návštěva povinna přivolat komunikačním systémem sestra-pacient (tlačítko u postele) personál a vyčkat jeho příchodu.

 

12.)      Návštěvy mohou použít WC pouze v přízemí v chodbě u prodejny, v suterénu u nového východu na zahradu, příp. v pokoji klienta.

 

13.)      Zaměstnanci Domova mají právo v případě nějaké neočekávané, nebo mimořádné situace návštěvu u konkrétního klienta zrušit, přerušit nebo ukončit.


14.)      Domov si vyhrazuje právo z důvodů epidemiologické, personální či jiné neočekávané situace zrušit návštěvy klientů v konkrétní den. O této situaci se Domov zavazuje informovat co nejdříve po takovém rozhodnutí e-mailem nebo SMS výchozí kontakty všech klientů a na webových stránkách organizace.

 

15.)      V souladu s GDPR informujeme, že o návštěvě zpracováváme osobní údaje uvedené v dokladech, které návštěvy doloží dle odst. 5.) těchto pravidel. Tyto osobní údaje jsou archivovány v souladu se Spisovým a skartačním řádem Domova. 

 

16.)      Odběrová místa pro antigenní i PCR testy nejen v Ústeckém kraji, vč. přímého kontaktu a provozní doby těchto míst, jsou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR – odkaz: https://testovani.uzis.cz/

 

Tato pravidla vychází z dokumentů uvedených v záhlaví těchto pravidel, které schválila Vláda ČR na základě návrhu Ministerstva zdravotnictví ČR a Ministerstva práce a sociálních věcí. Naši zaměstnanci opravdu nemohou za nastavení těchto pravidel. Dodržováním těchto pravidel chráníte nejen své blízké, ale i další klienty našeho Domova a naše zaměstnance před nemocí Covid-19. Doufáme, stejně jako vy, že v brzké době dojde ke snížení požadavků kladených na vás v případě, že budete chtít navštívit své blízké osoby.

 

Za všechny naše zaměstnance vám děkuji za dodržování těchto pravidel.

 

                                                                                                 Ing. Bc. Petr Boťanský

                                                                                             ředitel Domova pro seniory

                                                                                   Severní Terasa, příspěvková organizacePravidla pro návštěvy Domova pro seniory Severní Terasa, p.o. 

platná od 15. 11. 2021,ke stažení ve formátu PDF:

 dokument PRAVIDLA.pdf