příspěvková organizace

1.    Název

 Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace – (dále jen „organizace“)

2.    Důvod a způsob založení

Organizace byla založena z důvodu poskytování sociálních služeb v objektu Domova pro seniory Severní Terasa, p.o. na adrese V Klidu 3133/12, Ústí nad Labem.

Organizace byla zřízena Statutárním městem Ústí nad Labem s účinností od 1.1.1995 usnesením Zastupitelstva města Ústí nad Labem č. VI. A) 2. c) ze dne 15.9.1994.

Zřizovatel: Statutární město Ústí nad Labem – www.usti-nad-labem.cz

Zřizovací listina – „Zřizovací listina včetně dodatků“

3.     Organizační struktura

Organizační řád – „Organizační řád“

Organizační schéma  „Organizační schéma“

4.     Kontaktní spojení 
4.1 Kontaktní poštovní adresa

V Klidu 3133/12, Ústí nad Labem, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

V Klidu 3133/12, Ústí nad Labem, Severní Terasa,

4.3 Úřední hodiny

Úřední hodiny:
Pondělí až pátek  8:00 – 14:00

(11:30 – 12:00 přestávka na oběd)

Úřední hodiny pokladny
Pondělí a středa  8:00 až 15:00
Úterý až čtvrtek  8:00 až 14:00

(11:30 – 12:00 přestávka na oběd)
Mimo tyto hodiny pouze po předchozí telefonické domluvě.

4.4 Telefonní čísla

Tel.: 472 775 577

4.5 Číslo faxu

Fax: 472 776 089

4.6 Adresa internetové stránky

www.ddst.cz

4.7 Elektronická podatelna

ddst@ddst.cz

Datová schránka:   f4cgyiu

4.8 Další elektronické adresy

Další kontakty (telefonická spojení, e-maily) – zobrazit

5.     Přímé platby lze poukázat

Číslo účtu – 3783550247/0100 (Komerční banka)

Platby je možné uskutečnit také v hotovosti v provozních hodinách pokladny na adrese organizace.

6.     IČ:   44555326

7.     DIČ: CZ44555326

8.     Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů organizace:
Zřizovací listina
Organizační řád
Provozní řád
Pracovní řád
Platový řád
Pokladní řád
Domácí řád
Ceník služeb
Směrnice o ochraně práv klientů
Směrnice o podávání a vyřizování stížností
Směrnice o zveřejňování a poskytovaní informací


Do výše uvedených dokumentů je možné nahlédnout v kanceláři všech vedoucích zaměstnanců organizace a sociálních pracovnic v úředních hodinách.

8.2 Rozpočet

Střednědobý výhled na roky 2023 a 2024 – „Střednědobý výhled na roky 2023 a 2024“


Očekávané plnění rozpočtu p.o. v roce 2021 – „Očekávané plnění rozpočtu p.o. v roce 2021“


Schválený rozpočet na rok 2022 – „Schválený rozpočet 2022“


 9.     Žádosti o informace

Žádosti se podávají v místech a způsobem uvedeným v bodě 10.

Pro podání žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/199 Sb., je možno využít formulář:

„Žádost o poskytnutí informace dle 106-1999“

Žádosti budou vyřízeny ve lhůtách stanovených v zákoně č. 106/1999 Sb., v platném znění.

10.     Příjem žádostí a dalších podání

Žádost, stížnost, návrh, podnět či jiné dožádání je možno podat:

–         osobně – do kanceláře zásobovače ekonomického úseku na adresu organizace;

–         prostřednictvím e-mailu na adresu elektronické podatelny: ddst@ddst.cz;

–         prostřednictvím datové schránky;

–         poštou.

11.     Opravné prostředky

Žadatel může podat odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Podání a vyřízení odvolání se řídí ustanovením § 16 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel může podat stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace. Podání a vyřízení stížnosti se řídí ustanovením § 16a zákona č. 106/1999 Sb.

Pro podání odvolání je možno využít formulář – „Odvolání proti rozhodnutí 106-1999“

12.     Formuláře

Pro podání žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/199 Sb., je možno využít formulář:

„Žádost o poskytnutí informace dle 106-1999“

Pro podání odvolání je možno využít formulář – „Odvolání proti rozhodnutí 106-1999“

13.     Popisy postupů – návody na řešení životních situací

Postupy nejsou vydány.

14.     Předpisy
14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Nejdůležitější používané předpisy, podle nichž organizace jedná a rozhoduje:

–       Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

–       Zákon č.    2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod

–       Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

–       Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

–       Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

–       Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

–       Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě

–       Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

–       Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

–       Zákon č.   89/2012 Sb, občanský zákoník

–       Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech

–       Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Zákony a další předpisy a normy, zveřejňované ve Sbírce zákonů můžete vyhledat v elektronické verzi publikace na stránkách Ministerstva vnitra ČR prostřednictvím odkazu www.mvcr.cz

14.2 Vydané právní předpisy

Právní předpisy nejsou vydány.

15.     Úhrady za poskytnutí informací
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

V souvislosti s poskytováním informací mohou být žadatelům předepsány k úhradě vzniklé náklady ve výši dle Sazebníku úhrad za poskytnutí informací – „Sazebník úhrad 106-1999“.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žádné usnesení nebylo vydáno.


16.     Licenční smlouvy
16.1.      Vzory licenčních smluv

Organizace nemá uzavřenu žádnou licenční smlouvu.

16.2.      Výhradní licence

Organizace neposkytla žádnou výhradní licenci podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb.

17.     Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva 2016 – „Výroční zpráva zveřejňované informace 2016“

Výroční zpráva 2017 – „Výroční zpráva zveřejňované informace 2017“

Výroční zpráva 2018 – „Výroční zpráva zveřejňované informace 2018“

Výroční zpráva 2019 – „Výroční zpráva zveřejňované informace 2019“

Výroční zpráva 2020 – „Výroční zpráva zveřejňované informace 2020“

Výroční zpráva 2021 – „Výroční zpráva zveřejňované informace 2021“