příspěvková organizace

1.    Název

 Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace – (dále jen „organizace“)

2.    Důvod a způsob založení

Organizace byla založena z důvodu poskytování sociálních služeb v objektu Domova pro seniory Severní Terasa, p.o.
na adrese V Klidu 3133/12, Ústí nad Labem.

Organizace byla zřízena Statutárním městem Ústí nad Labem s účinností od 1.1.1995
usnesením Zastupitelstva města Ústí nad Labem č. VI. A) 2. c) ze dne 15.9.1994.

Zřizovatel: Statutární město Ústí nad Labem – www.usti-nad-labem.cz

Zřizovací listina – „Zřizovací listina“

Dodatek ke zřizovací listině – „Dodatek ke zřizovací listině“


3.     Organizační struktura

Organizační řád – „Organizační řád“

Organizační schéma  „Organizační schéma“

4.     Kontaktní spojení 
4.1 Kontaktní poštovní adresa

V Klidu 3133/12, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem


4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

V Klidu 3133/12, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem


4.3 Úřední hodiny

Úřední hodiny:
Pondělí až pátek  8:00 – 14:00

(11:30 – 12:00 přestávka na oběd)

Úřední hodiny pokladny
Pondělí a středa  8:00 až 15:00
Úterý až čtvrtek  8:00 až 14:00

(11:30 – 12:00 přestávka na oběd)
Mimo tyto hodiny pouze po předchozí telefonické domluvě.

4.4 Telefonní čísla

Tel.: +420 472 775 577

4.5 Adresa internetových stránek

www.ddst.cz

4.6 Adresa podatelny
V Klidu 3133/12, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem
Přehled přijímaných technických nosičů dat: USB flash disk, CD, DVD.

4.7 Elektronická adresa podatelny

ddst@ddst.cz

Další kontakty (telefonická spojení, e-maily) – zobrazit

4.8 Datová schránka

Datová schránka:   f4cgyiu5.     Přímé platby lze poukázat

Číslo účtu – 3783550247/0100 (Komerční banka)

Platby je možné uskutečnit také v hotovosti v provozních hodinách pokladny na adrese organizace.

6.     IČO:   44555326

7.      Plátce daně z přidané hodnoty     
DIČ:
   CZ44555326

8.     Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů organizace:
Zřizovací listina
Organizační řád
Provozní řád
Pracovní řád
Platový řád
Pokladní řád
Domácí řád
Ceník služeb
Směrnice o ochraně práv klientů
Směrnice o podávání a vyřizování stížností
Směrnice o zveřejňování a poskytovaní informací


Do výše uvedených dokumentů je možné nahlédnout v kanceláři všech vedoucích zaměstnanců organizace a sociálních pracovnic v úředních hodinách.


8.2 Rozpočet

  Očekávané plnění rozpočtu v roce 2023 – „Očekávané plnění rozpočtu 2023“

  Schválený rozpočet 2024 – „Schválený rozpočet 2024“

– schváleno usnesením Rady města Ústí nad Labem č. 887/31R/23


  Schválený střednědobý výhled na roky 2025 a 2026 

 „Schválený střednědobý výhled na roky 2025 a 2026“ 

– schváleno usnesením Rady města Ústí nad Labem č. 875/31R/22

 9.     Žádosti o informace

Žádosti se podávají v místech a způsobem uvedeným v bodě 10.

Pro podání žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/199 Sb., je možno využít formulář:

„Žádost o poskytnutí informace dle 106-1999“

Žádosti budou vyřízeny ve lhůtách stanovených v zákoně č. 106/1999 Sb., v platném znění.

10.     Příjem podání a podnětů

Podat žádost nebo stížnost, předložit návrh, podnět nebo jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob je možno:

–         osobně – do kanceláře zásobovače ekonomického úseku na adresu organizace;

–         prostřednictvím e-mailu na adresu elektronické podatelny: ddst@ddst.cz;

–         prostřednictvím datové schránky;

–         poštou.

11.     Předpisy
11.1 Nejdůležitější používané předpisy
Nejdůležitější používané předpisy, podle nichž organizace jedná a rozhoduje:

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • Zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách
 • Zákon č. 89/2012 Sb, občanský zákoník
 • Zákon č. 110/2019 Sb, o zpracování osobních údajů
 • Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech

Zákony a další předpisy a normy, zveřejňované ve Sbírce zákonů můžete vyhledat v elektronické verzi publikace
na stránkách  Ministerstva vnitra ČR prostřednictvím odkazu www.mvcr.cz


11.2 Vydané právní předpisy

Právní předpisy nejsou vydány.

12.     Úhrady za poskytování informací
12.1 Sazebník úhrad za poskytování informacíV souvislosti s poskytováním informací mohou být žadatelům předepsány k úhradě vzniklé náklady ve výši dle Sazebníku úhrad za poskytnutí informací

„Sazebník úhrad 106-1999“


12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žádné rozhodnutí nebylo vydáno.13.     Licenční smlouvy

13.1.      Vzory licenčních smluv

Organizace nemá uzavřenu žádnou licenční smlouvu.

13.2.      Výhradní licence

Organizace neposkytla žádnou výhradní licenci podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb.

14.     Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva 2023 – „Výroční zpráva – zveřejňované informace 2023“